האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי ע"ר 

האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי פועלת כגוף מקצועי ציבורי בלתי תלוי, שהינו הוותיק (מאז 1977) והיחיד בישראל המאגד ומסמיך את המטפלים הזוגיים והמשפחתיים. האגודה מהווה פורום בין-מקצועי יחיד בארץ לנושא הטיפול הזוגי והמשפחתי, תוך קיום קשרים בינלאומיים עם גורמים מקצועיים ואגודות מקבילות בעולם. 

** האגודה מוכרת כגוף רשמי ומקצועי על ידי משרדי הממשלה וגופים ציבוריים כגון קופות החולים, תחנות לטיפול זוגי ומשפחתי עירוניות ברחבי הארץ ועוד. 
** ההסמכה שמוענקת על ידי האגודה הינה הסמכה וולונטרית והיא מהווה הכרה מקצועית בעמידת החבר המוסמך בקריטריונים שקבעה האגודה בתקנונה.
** הפיקוח האתי שמבצעת העמותה על חבריה הינו לתועלת הציבור.
** אין בהסמכה כשלעצמה כדי להתיר למטפל לעסוק בפסיכולוגיה ו/או עבודה סוציאלית או כל עיסוק מוסדר אחר, אלא אם הוסמכו לכך ונרשמו במרשם לפי חוק.
** אין באמור כדי לפגוע בסמכותם של מי שהוכרו לפי דין כמטפלים מוסמכים שאינם חברי אגודה, לעסוק במשלח ידם. לפרטים נוספים ולמטפלים מוסמכים 

     שאינם חברי האגודה, ניתן לעיין גם ברשימות המתנהלות לפי דין במאגרים של המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים.

Asset 15.png

כל הזכויות שמורות האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי

כתובת: רח' היצירה 11ב' , א.ת רעננה 4366358  |  office@mishpaha.org.il   |  טלפון: 09-7467064

israel